Ako vyzerá testovanie Ekonomickej olympiády 

Ekonomická olympiáda je trojkolová súťaž a skladá sa zo školského kola, krajského kola a finále. Konkrétne termíny jednotlivých kôl platné pre aktuálny ročník súťaže nájdete v sekcii „Harmonogram EO“.

Školské kolá prebiehajú na prihlásených školách a sú organizované poverenými pedagógmi (koordinátormi EO). Školské kolá sú organizované v priebehu jedného týždňa, jednotlivé školy samé rozhodnú v ktorý konkrétny deň a v akom čase budú testovanie organizovať. Ponúkame tri spôsoby pre absolvovanie školského kola:

1. Škola umožní svojim študentov napísať test zaslaný koordinátorovi Ekonomickej olympiády na danej škole. Test má časový limit 40 minút a skladá sa z 25 uzavretých otázok (5 možností, vždy len jedna správna). Test môže byť písaný len v online forme (minulý rok sme umožnili aj test v tlačenej podobe, kvôli nízkemu záujmu zo strany škôl sme túto možnosť zrušili). Vďaka automatickej oprave a nízkej organizačnej a administratívnej náročnosti online testu je možné otestovať niekoľko desiatok študentov v krátkom časovom intervale. Do krajského kola postupujú študenti podľa počtu získaných bodov. Z jednej školy môžu postúpiť maximálne ôsmi žiaci. 

2. Škola vyberie iba jedného študenta, ktorý bude súťažiť v školskom kole. 

3. Ak škola Ekonomickú olympiádu neorganizuje, študent sa môže do súťaže registrovať aj sám na tomto odkaze. Pokiaľ získa dostatočný počet bodov a zaradí sa tak do poradia medzi študentov s najlepšími výsledkami, postupuje do krajského kola súťaže. Organizátori si vyhradzujú právo podrobiť takto prihlásených študentov testovým 

Obrázok12

Krajské kolo je organizované Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz (INESS) v spolupráci s univerzitami v jednotlivých krajoch. Pri výbere miesta je kladený  dôraz na dobrú dostupnosť pre študentov v danom kraji. Študenti sú testovaní na základe písomného testu, ktorý sa skladá z uzavretých a otvorených otázok.

Obrázok13

Finále Ekonomickej olympiády prebieha formou písomnej a následne aj ústnej skúšky. Miesto a termín konania budú upresnené v dostatočnom predstihu. Z 50 finalistov postupuje do užšieho výberu 10 najlepších, ktorí budú obhajovať svoje znalosti ústne pred odbornou porotou. Na základe hlasovania volia porotcovia víťazné poradie. Po vyhlásení výsledkov nasleduje slávnostný večer s občerstvením, počas ktorého sa finalisti stretávajú s ekonómami, organizátormi Ekonomickej olympiády a partnermi projektu.