Ako vyzerá testovanie  

Ekonomická olympiáda je trojkolová súťaž a skladá sa zo školského kola, krajského kola a finále. Konkrétne termíny jednotlivých kôl platné pre aktuálny ročník súťaže nájdete v sekcii „Harmonogram EO“.

Školské kolá

Školské kolá prebiehajú na prihlásených školách a sú organizované poverenými pedagógmi (koordinátormi EO), za podpory organizátorov EO. Školské kolá sú organizované v priebehu dvoch týždňov (zvyčajne v decembri), jednotlivé školy sa rozhodnú v ktorý konkrétny deň a v akom čase budú testovanie realizovať. 

Škola umožní svojim študentom napísať test zaslaný koordinátorovi Ekonomickej olympiády na danej škole. Test má časový limit 40 minút a skladá sa z 25 uzavretých otázok (5 možností, vždy len jedna správna). Test môže byť písaný len v online forme. Vďaka automatickej oprave a nízkej organizačnej a administratívnej náročnosti online testu je možné otestovať niekoľko stoviek až tisícky študentov v krátkom časovom intervale. Do krajského kola postupujú študenti podľa počtu získaných bodov. Z jednej školy môžu postúpiť maximálne piati žiaci. 

Ak škola Ekonomickú olympiádu neorganizuje, študent sa môže do súťaže registrovať aj sám na tomto odkaze. Pokiaľ získa dostatočný počet bodov a zaradí sa tak do poradia medzi študentov s najlepšími výsledkami, postupuje do krajského kola súťaže. Organizátori si vyhradzujú právo vyčleniť samostatne registrovaným študentom konkrétny termín testovania a prísnejší online monitoring. 

Štruktúra testov v školskom kole

Z každej tematickej podkategórie nižšie (sú označené malým písmenom) bude v teste práve jedna otázka. Podkategórií je celkom 25, test v školskom kole sa teda skladá z 25 otázok. Väčšina otázok náročnosťou zodpovedá základom ekonómie, v časti štúdium nájdete odporúčanú literatúru k príprave na olympiádu. Kategória 5 (Aktuality, hospodárska politika, EÚ) testuje všeobecný rozhľad študentov a ich orientáciu v aktuálnom slovenskom i svetovom dianí a hospodárskej politike. Náročnosť a obsah súťažných otázok je v súlade so školskými osnovami.

Vyššie kolá súťaže (krajské kolo a finále) sú svojím obsahom i rozsahom oproti školskému kolu náročnejšie.


Tematické oblasti testov pre školské kolo Ekonomickej olympiády:

 1. Metodológia ekonómie, základné pojmy a dejiny ekonomického myslenia 

(a) metodológia a predmet ekonómie, základné pojmy

(b) dejiny ekonomického myslenia do marginalistickej revolúcie 

(c) dejiny ekonomického myslenia od marginalistickej revolúcie (vrátane)

2. Mikroekonómia 

(a) spotrebiteľ, dopyt a riziko 

(b) firma, náklady, ponuka, trhová rovnováha, zásahy štátu do cien

(c) trhové formy, dokonalá a nedokonalá konkurencia, regulácia a protimonopolná politika

(d) trhy výrobných faktorov 

(e) trhové zlyhanie, teórie hier, teória verejnej voľby, behaviorálna ekonómia 

3. Makroekonómia

(a) HDP a jeho zložky, meranie 

(b) ekonomický rast 

(c) peniaze a menová politika, verejné rozpočty

(d) hospodársky cyklus, nezamestnanosť 

4. Medzinárodná ekonómia 

(a) medzinárodná deľba práce, absolútne a komparatívne výhody 

(b) makroekonómia otvorenej ekonomiky

(c) zásahy štátu do voľného obchodu 

5. Aktuality, hospodárska politika, EÚ

(a) aktuálne dianie zo slovenskej ekonomiky 

(b) aktuálne dianie z európskej a svetovej ekonomiky 

(c) EÚ

(d) praktická hospodárska politika 

6. Finančná ekonómia a finančná gramotnosť

(a) Jednoduché úročenie 

(b) Zložené úročenie 

(c) Investovanie 

(d) Finančné produkty

(e) Poisťovníctvo 

(f) Úroky, inflácia, kúpna sila peňazí 

Vzorový test školského kola nájdete tu. Správne odpovede k testu školského kola nájdete tu.

Krajské kolá

Krajské kolo je organizované INESS – Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s partnerskými univerzitami v jednotlivých krajoch. Pri výbere miesta je kladený  dôraz na dobrú dostupnosť pre študentov v danom kraji. Študenti sú testovaní prostredníctvom písomného testu, ktorý sa skladá z uzavretých a otvorených otázok.

Štruktúra testov v krajskom kole

Test sa skladá z troch otvorených a piatich uzavretých otázok. Obsah  testovaných oblastí z ekonómie a financií zodpovedá školskému kolu EO. Náročnosť testu je vyššia ako v školskom kole, odporúčame preto preštudovať literatúru v sekcii  “štúdium”.

Vzorový test krajského kola nájdete tu.

Celoslovenské finále

Finále Ekonomickej olympiády prebieha formou písomnej a následne aj ústnej skúšky. Miesto a termín konania budú upresnené v dostatočnom predstihu. Z 50 finalistov postupuje do užšieho výberu 10 najlepších, ktorí budú obhajovať svoje znalosti ústne pred odbornou porotou. Na základe bodovania a hlasovania volia porotcovia víťazné poradie. Podujatie je sprevádzané programom a občerstvením, počas ktorého sa finalisti stretávajú s ekonómami, organizátormi Ekonomickej olympiády a partnermi projektu.

Štruktúra testovania vo finále

V písomnej aj ústnej časti je kladený dôraz na schopnosť študentov samostatne ekonomicky uvažovať a vyvodiť závery na základe znalosti ekonomických pojmov a princípov. Odporúčame študentom vopred preštudovať odporúčanú literatúru. 

Vzorový test z celoslovenského finále aj s kľúčom riešení nájdete tu.

Medzinárodné finále

Po ukončení finále sa koná aj medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády, ktoré organizuje český INEV – Institut ekonomického vzdelávání v spolupráci s ďalšími zahraničnými partnermi. V ňom si budú môcť zmerať svoje ekonomické vedomosti rovesníci zo Slovenska, Česka, Maďarska a ďalších krajín. Do medzinárodného kola sa kvalifikuje 5 súťažiacich z každej krajiny.