11. Poistenie

V živote človeka môžu nastať rôzne neočakávané udalosti. Nehoda na ceste, úraz pri futbale, či vytopený byt. Nikto nemá rád takéto škody či straty. Aby sme sa zo strachu o naše zdravie či majetok nevyhýbali činnostiam, ktoré robíme radi (napr. športovanie, cestovanie) existujú spôsoby, ako eliminovať riziko straty alebo škody.

Riziká existujú vždy a pri každej činnosti, nie je možné sa im úplne vyhnúť. Niektoré druhy rizík však vieme znižovať. Pri rôznych zdravotných rizikách je možné vybranou stravou či športom zabrániť ochoreniam, rovnako môže pomôcť aj pravidelná návšteva lekára, ktorý včas odhalí zdravotný problém. Pri športovaní je lepšie odhadnúť svoje schopnosti a nosiť napríklad ochranné prilby alebo chrániče, ktoré môžu zabrániť vážnym úrazom. Poškodeniu alebo krádeži majetku je možné zabrániť dodržiavaním bezpečnostných pokynov od výrobcu, prípadne inštaláciou bezpečnostných kamier a pod. Existuje však aj ďalší spôsob, ako zmierniť straty, ktoré môžu so sebou priniesť všetky vyššie popísané riziká, a tým je poistenie. Poistenie nezabráni vzniku škody, ale pomáha ju  jednoduchšie kompenzovať.

Čo je poistenie?

Zjednodušene ho môžeme definovať ako prenos časti rizika na poisťovňu, (resp. poisťovateľa), spravidla za vopred dohodnutú cenu a podmienky. V prípade škodovej udalosti (poistnej udalosti) sa poisťovňa zaväzuje odškodniť poisteného a vyplatiť mu poistné plnenie, ak došlo k naplneniu podmienok uvedených v poistnej zmluve.

Príklad

Ak si uzavrieme havarijné poistenie na auto, tak poisťovni platíme poistné. V prípade, že nastane nehoda, ktorá spĺňa podmienky dohodnuté v poistnej zmluve, poisťovňa nám škodu alebo jej časť preplatí.

Poistenie je v podstate vytváranie rizikového spoločenstva poistených, ktorí sú ohrození rovnakým rizikom, a ktorí platením poistného vytvárajú finančnú rezervu poistiteľa na krytie poistných potrieb členov rizikového spoločenstva. Poistné plnenie sa  neposkytne všetkým členom, ale iba tým, u ktorých  nastane zmluvne dohodnutá poistná udalosť. Finančné dôsledky udalosti, ktorá by inak mala na jedného poistníka zničujúci dosah, sa teda rozložia na väčšiu skupinu poistníkov.

Pozrite si video o podstate a výhodách poistenia: 

Vysvetlime si niekoľko základných pojmov:

Poistník je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné za poistnú ochranu a jej  práva a povinnosti sú stanovené v poistnej zmluve.

Poistné je cena (platba) za poskytovanú poistnú ochranu. Výšku poistného ovplyvňuje mnoho faktorov, v životnom poistení napr. vek poisteného alebo jeho zdravotný stav, v neživotnom poistení pri poistení nehnuteľnosti napr. hodnota domu alebo lokalita, v ktorej je postavený.

Poistený  je osoba, na ktorej majetok, zodpovednosť, život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. Môže ním byť fyzická, ale aj právnická osoba.

Príklad:

Rodičia uzatvoria úrazové poistenie pre svoje dieťa, kde je dieťa uvedené ako poistený. Ak si dieťa zlomí ruku, dochádza k poistnému plneniu zo strany poisťovne, pretože poistené bolo dieťa (obrázok nižšie).

Poistné plnenie je peňažná suma, ktorú poskytne poisťovateľ (poisťovňa) pri vzniku poistnej (škodovej) udalosti na základe poistnej zmluvy. Poisťovateľ je povinný zaplatiť ho poistenému za poistnú udalosť, ktorá spĺňa podmienky dohodnuté v poistnej zmluve.

Aký je rozdiel medzi verejným a komerčným poistením?

Na Slovensku sa pojmom „poistenie“ označujú dva systémy, ktoré sa však od seba významne odlišujú:

 1. Verejné poistenie – založené zo zákona, ktorý stanovuje výšku poistného (odvodu) bez zohľadňovania individuálneho rizika poisteného. Neberie do úvahy náhodilosť (poistení môžu vstupovať do poistenia aj napr. v čase choroby). Poistné plnenie má povahu dávky a takéto poistenia majú viac charakter sociálneho zabezpečenia ako poistenia.
 2. Súkromné (komerčné) poistenie – založené na poistnej zmluve, kde poistené riziko musí byť náhodné a rizikovosť poisteného sa oceňuje individuálne. Výška poistného aj poistného plnenia je dohodnutá v poistnej zmluve.

Verejné poistenie zastrešuje štát a na rozdiel od komerčného poistenia je povinné. Verejné poistenie delíme na zdravotné a sociálne. Platí ho automaticky každý zamestnanec.

Zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie platíme cez zdravotné odvody štátu. Odvodmi sa zaťažuje iba práca – čiže časť hodnoty, ktorú odpracuje zamestnanec alebo živnostník, odvádza štátu. Zdravotné odvody smerujú do jednej z troch zdravotných poisťovní, ktoré dnes fungujú na Slovensku. Zdravotné poisťovne použijú vybraté odvody na zaplatenie liekov, lôžkovej, kúpeľnej a ambulantnej starostlivosti, ale aj na mzdy lekárov či sestier. Poistenec neuzatvára s poisťovňou zmluvu, ale podáva si povinne prihlášku do jednej z troch poisťovní. Výber poisťovne nemá vplyv na to, koľko musí platiť. Pred podaním prihlášky je vhodné si zanalyzovať jednotlivé možnosti zdravotných poisťovní a ich benefity pre svojich poistencov.

Zdravotné poistenie má tzv. solidárny prvok. To znamená, že svojím poistným prispievajú jednotlivci aj osobám, ktoré nezarábajú –  napr. študentom, dôchodcom, mamičkám na materskej, ľuďom v hmotnej núdzi atď.

Sociálne poistenie

Sociálne poistenie predovšetkým zabezpečuje výplatu starobných dôchodkov. Tento systém presúva príjmy pracujúcich obyvateľov (vo forme odvodov, ktoré platia do Sociálnej poisťovne) k starobným dôchodcom, ktorí obyčajne nemajú iný príjem.

Vedľajšou úlohou sociálneho poistenia je zabezpečiť pracujúcich občanov, ktorí kvôli ochoreniu, starostlivosti alebo výchovy dieťaťa prišli dočasne o pravidelný príjem alebo oň prišli trvalo (v prípade invalidity a úrazu).

Opäť ide o súčasť verejného poistenia, ktorá je prevažne povinná. Sociálne poistenie je špecifické v tom, že viaceré udalosti, pri ktorých nastáva plnenie, nie sú náhodnými udalosťami. Napríklad odchod do dôchodku  je možné predvídať, materstvo je obyčajne tiež poistencom plánovaná udalosť. V týchto prípadoch je vhodnejšie povedať, že ide o sociálnu podporu  alebo sociálne zabezpečenie. 

Sociálne poistenie zahŕňa nasledujúce druhy systémov: 

a) nemocenské poistenie – slúži ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Vyplácajú sa z neho nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávacie dávky;

b) dôchodkové poistenie – delí sa na:

 • starobné poistenie  – slúži na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia, existuje starobný a predčasný starobný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok
 • invalidné poistenie  – určené pre osoby, ktoré  nie sú kvôli zdravotnému stavu schopné vykonávať zárobkovú činnosť a tiež  pre prípad úmrtia; rozoznávame  invalidný, vdovský / vdovecký alebo sirotský dôchodok;

c) úrazové poistenie – je pre prípad, že nastane pracovný úraz, služobný úraz alebo choroba z povolania, ktoré poškodia zdravie alebo spôsobia úmrtie poisteného. Vypláca sa z neho napr. úrazový príplatok, odškodnenie, rehabilitačná dávka, náhrada nákladov spojených s liečením, pohrebom a pod.;

d) garančné poistenie – je určené pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca. Vypláca sa z neho dávka garančného poistenia;

e) poistenie v nezamestnanosti – je poistenie pre prípad straty príjmu zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v nezamestnanosti. Z tohto systému sa vyplácajú dávky v nezamestnanosti.

Sociálny systém štátu sa môže v čase meniť, a preto je nevyhnutné pravidelne sledovať všetky jeho podstatné zmeny a úpravy.

Komerčné poistenie

Komerčné poistenie sa delí na životné a neživotné poistenie. Funguje prevažne na dobrovoľnej báze (výnimkou môže byť povinné zmluvné poistenie vozidiel), kde poistník uzatvára poistnú zmluvu s poisťovateľom. 

Životné poistenie 

Životné poistenie je poistením osôb a poisťovňa prostredníctvom neho preberá riziká svojho klienta, ktoré sa nazývajú biometrické. Biometrickými rizikami sú riziko dožitia a riziko smrti.  

 • Pri poistení dožitia je poistnou udalosťou dožitie sa dohodnutého veku poisteným.
 • Poistenie pre prípad smrti je poistením, pri ktorom je poistnou udalosťou smrť poisteného.

Medzi základné produkty životného poistenia ponúkané na Slovensku patria:

 1. Rizikové životné poistenie– jediným poistným rizikom je úmrtie poisteného, ku ktorému môžu byť pripojené aj pripoistenia (napr. invalidity alebo kritických chorôb).
 2. Kapitálové životné poistenie (KŽP)– na jednej strane spája klasické poistné krytie – riziko smrti a dožitia, a na druhej strane poskytuje možnosť vytvárať si postupne finančnú rezervu. Tento produkt (spolu s investičným životným poistením) spája poistenie s investovaním. KŽP vždy obsahuje istú garanciu zo strany poisťovne – t. j. investovanie prostriedkov v rámci sporenia, ktoré vykonáva poisťovňa na svoje riziko.
 3. Investičné životné poistenie (IŽP) – rovnako ako KŽP spája poistné krytie s investovaním. Zásadný rozdiel medzi KŽP a IŽP spočíva v spôsobe investovania – kým v prípade KŽP časť určenú na investovanie investuje poisťovňa podľa vlastného uváženia, bez zásahov klienta a na svoje vlastné riziko, v rámci IŽP je táto časť poistného investovaná síce prostredníctvom poisťovne, ale rozhodnutie a výber konkrétnej investičnej možnosti prináleží priamo klientovi, ktorý však znáša aj investičné riziko s tým spojené. V prípade IŽP teda nie je prítomná garancia poisťovne (ako je to v prípade KŽP) a výška nasporenej sumy, ktorú pri ukončení zmluvy klient dostane vyplatenú, závisí od aktuálnej hodnoty investícií, ktoré si klient vybral.

Na rozdiel od neživotného poistenia, v prípade životného poistenia môže byť poisteným výlučne fyzická osoba – nikdy nie firma, vec, predmet a pod. Niekedy sa mylne medzi životné poistenie zaraďujú aj dve ďalšie riziká viazané výlučne na fyzické osoby – úraz a choroba. Tie však oficiálne patria medzi neživotné poistenia, aj keď všetky štyri uvedené riziká (t. j. dožitie, smrť, choroba a úraz) sa zvyknú súhrnne nazývať aj poistenie osôb (podľa Občianskeho zákonníka). Do samotného životného poistenia však patrí iba dožitie a smrť.

Neživotné poistenie

Neživotné poistenie kryje širokú škálu rizík neživotného charakteru, ktoré nespadajú pod životné poistenie a ohrozujú majetok poisteného. Prevažne ide o poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škody. Patrí sem aj vyššie spomínané poistenie úrazu a choroby.

Poistenie majetku slúži na znižovanie následkov spôsobených napr. rizikom požiaru, výbuchu, povodňou, krupobitím, úderom blesku, krádežou a pod. Časté a známe druhy poistenia sú:

 • Poistenie nehnuteľnosti– poistenie kryje nehnuteľné časti stavby, ako sú múry domu, strecha, podlahy, strop, okná atď. 
 • Poistenie domácnosti chráni hnuteľný majetok – nábytok, domáce spotrebiče, šaty – čiže všetko to, s čím sa dá v dome hýbať – laicky povedané všetko to, čo by vypadlo, keby ste budovu obrátili naruby. 
 • Havarijné poistenie vozidla slúži najmä k náhrade škôd na poistenom aute – na krytie škôd, ktoré vznikli pri havárii, živelnej pohrome, krádeži, vandalizme a pod.

Poistenie zodpovednosti za škody slúži na krytie tých škôd, ktoré poistený spôsobil tretím osobám. Typickým príkladom je povinné zmluvné poistenie. Ak spôsobíte nehodu a poškodíte cudzie auto, vaše povinné zmluvné poistenie slúži len na úhradu škôd pre majiteľa cudzieho auta. Ako názov napovedá, povinné zmluvné poistenie je povinné a musí ho mať uzatvorené každé prihlásené vozidlo. Ak by ste chceli kryť škody aj na svojom aute, je nutné mať uzatvorené havarijné poistenie.

Poistenie je dôležitou súčasťou moderného života. Bez poistenia by nemohli správne fungovať mnohé oblasti dnešnej spoločnosti a ekonomiky. Poisťovací priemysel poskytuje krytie širokého spektra rizík, čo uľahčuje každodenný život jednotlivcom i firmám a tým podporuje rozvoj v podnikaní, vede,  inováciách a udržateľnosti.

Táto kapitola vznikla v spolupráci so Slovenskou asociáciou poisťovní, ktorá je oficiálnym partnerom Ekonomickej olympiády.

OTESTUJTE SA!

Krátky test k danej kapitole nájdete tu.