Z Ekonomickej olympiády do reálneho sveta: Očami absolventov

 

V snahe získať pohľad na Ekonomickú olympiádu a samotnú ekonómiu priamo z prvej ruky sme oslovili vybraných absolventov Ekonomickej olympiády. Pýtali sme sa ich na prínos Ekonomickej olympiády, ale aj na to, ako a či dokázali využiť získané znalosti z ekonómie vo svojom akademickom i profesionálnom živote.

Veríme, že ich reálne skúsenosti a odporúčania môžu byť cenným zdrojom inšpirácie pre tých, ktorí sa o túto oblasť zaujímajú.

Absolventom sme položili nasledujúce otázky:

  1. Od Vášho pôsobenia v Ekonomickej olympiáde uplynulo/i už xy rokov. Kde a čo aktuálne študujete (príp. ste študovali)?
  2. Mali ste okrem akademickej činnosti aj nejaké mimoškolské aktivity, ktoré Vám pomáhali s rozvojom a rozširovali spektrum Vašich vedomostí/schopností?
  3. Pracujete momentálne niekde, kde využívate ekonomické vedomosti?
  4. Posunula Vás Ekonomická olympiáda nejakým spôsobom vpred?
  5. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí práve zvažujú zapojenie sa do Ekonomickej olympiády?
  6. Keď sa pozeráte spätne na obdobie, keď ste sa prvotne začali zaujímať o ekonomické dianie a vzdelávať sa v ekonomických otázkach, je niečo konkrétne, čomu pripisujete obzvlášť veľkú dôležitosť vo vzdelávacom procese? (knihy, dôraz na skúsenosti z praxe, otvorené diskusie s ľuďmi pôsobiacimi v ekonomickej sfére, atď…) Čo dokáže podľa Vás študenta/mladú osobu skutočne vedomostne posunúť?
  7. Aké sféry či schopnosti by ste odporúčali rozvíjať niekomu, kto sa plánuje stať ekonómom alebo osobou s dobrým chápaním ekonomických problémov? 

V sérii nasledujúcich článkov „Očami absolventov“ s vami budeme zdieľať ich vybrané odpovede.

Časť 1. Ekonomická olympiáda očami Samuela Jurčišina

Ekonómia sa stala neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných životov. Mladí ľudia si v poslednej dekáde začínajú túto realitu intenzívne uvedomovať a o ekonomické témy prejavujú čoraz väčší záujem. Porozumenie základných ekonomických princípov je pre nich kľúčom k lepšiemu pochopeniu ekonomického diania v spoločnosti. Tieto znalosti im taktiež umožňujú efektívne riadiť svoje osobné financie, plánovať investície či porozumieť hospodárskej politike ich krajiny. Okrem praktických výhod má štúdium ekonómie aj ďalší prínos. Podporuje rozvoj kritického myslenia, analytických a logických schopností, a tieto zručnosti sú užitočné nielen v oblasti ekonómie, ale aj vo viacerých aspektoch života a kariéry.

Odpovede Samuela Jurčišina, finalistu Ekonomickej olympiády na Slovensku:

1) Od tvojho pôsobenia v Ekonomickej olympiáde uplynulo/i už xy rokov. Kde a čo aktuálne študuješ?

Aktuálne študujem v treťom ročníku medzinárodného študijného programu International Baccalaureate diploma programme na Gymnáziu Jura Hronca.

2) Mal si okrem akademickej činnosti aj nejaké mimoškolské aktivity, ktoré ti pomáhali s rozvojom a rozširovali spektrum tvojich vedomostí/schopností?

Môj záujem o ekonómiu začal počas prvej vlny Covidu. Odvtedy som ťažil najmä z kníh o ekonómií no nápomocný mi bol aj debatný krúžok vďaka ktorému som sa naučil odargumentovať si svoje postoje a každodenné čítanie médií, vďaka ktorému mi na vyriešenie niektorých úloh stačil čisto všeobecný prehľad. 

3) Pracuješ momentálne niekde, kde využívaš ekonomické vedomosti?

Áno, aktuálne stážujem pre INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) pričom sa venujem najmä spracovaniu dát a informácií, publikovaniu analýz a článkov ako aj pomoci pri organizácií eventov. Ekonomické vedomosti sú pre mňa kľúčové pri práci.

4) Posunula ťa Ekonomická olympiáda nejakým spôsobom vpred?

Ekonomická olympiáda mi pomohla nadobudnúť nové vedomosti z ekonómie, spoznať skvelých ľudí a zistiť čo ma baví. Išlo o skvelú skúsenosť, ktorá ma formovala.

5) Čo by si odkázal  ľuďom, ktorí práve zvažujú zapojenie sa do EO?

Každému, kto váha by som rád odkázal, že zapojením do ekonomickej olympiády nemá čo stratiť, len získať. Ekonomická olympiáda umožňuje súťažiacim nadobudnúť nové znalosti a schopnosti v príjemnej atmosfére pričom samotná súťaž je veľmi dobre zorganizovaná.

6) Keď sa pozeráš spätne na obdobie, keď si sa prvotne začal zaujímať o ekonomické dianie a vzdelávať sa v ekonomických otázkach, je niečo konkrétne, čomu pripisuješ obzvlášť veľkú dôležitosť vo vzdelávacom procese? (knihy, dôraz na skúsenosti z praxe, otvorené diskusie s ľuďmi pôsobiacimi v ekonomickej sfére, atď…) Čo dokáže podľa teba študenta/mladú osobu skutočne vedomostne posunúť?

Keďže sa kvôli korone neorganizovali žiadne eventy či diskusie, mojím najcennejším zdrojom boli knihy. Ponuka ekonomických kníh (najmä v angličtine) je skoro nekonečná a každý si v nej nájde niečo čo ho zaujíma či už ide o ekonomické teórie za fungovaním finančných trhov alebo behaviorálnu ekonómiu. Ekonomické knihy mi boli najnápomocnejšie nielen v príprave na olympiádu no aj v snahe porozumieť ekonomickým princípom a jej fungovaniu. Rôzne ekonomické diskusie a konferencie tiež pomáhajú s pochopením najmä aktuálnych ekonomických problémov pričom napr. INESS organizuje pravidelné diskusie na rôzne ekonomické témy- Ekonomické reči.  

7) Aké sféry či schopnosti by si odporúčal rozvíjať niekomu, kto sa plánuje stať ekonómom alebo osobou s dobrým chápaním ekonomických problémov?

Za základ považujem porozumenie fundamentálnych ekonomických princípov- tie sú výborne popísané vo viacerých knihách ako napríklad Ekonómia v jednej lekcii od Henryho Hazlitta či prvých niekoľko kapitol Smithovho diela Pojednanie o pôvode a podstate bohatstva národov. Mnohé z týchto princípov sú kontraintuitívne a treba sa nad nimi hlbšie zamyslieť. Ekonómia je často prepájaná s politikou a v tomto kontexte treba aby sa k politickým sľubom pristupovalo skepticky a každý volič sa zamyslel či je splnenie toho sľubu realistické a ekonomicky prospešné. Finančná gramotnosť a sledovanie aktuálneho diania je tiež prospešné pre pochopenie ekonomických problémov.