Partneri

Ekonomickú olympiádu podporujú

MARTINUS

Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo.

Martinus je slovenské internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev so sídlom v Martine. Je druhým najväčším predajcom kníh na Slovensku a najväčším internetovým predajcom kníh.

SLOVENSKÁ BANKOVÁ ASOCIÁCIA

Poslaním SBA je predstavovať spoločný a zjednotený hlas komerčných bánk pôsobiacich na Slovensku. Prostredníctvom tohto hlasu ovplyvňujú právny a ekonomický rámec, v ktorom banky uskutočňujú svoje obchodné aktivity a poskytujú služby klientom. Predstavujú fórum pre členov, v rámci ktorého môžu spolupracovať na vytváraní podmienok podnikania v bankovníctve. Dosahujú to korektnými partnerským vzťahmi, vzájomnými konzultáciami a efektívnym vedením dialógu s trhovými regulátormi a tvorcami zákonov.

NADÁCIA TATRA BANKY

Prostredníctvom svojich programov a grantov dlhodobo pomáha slovenským študentom na zahraničných univerzitách, prináša na Slovensko svetových vedeckých odborníkov a rozvíja svoje aktivity na podporu vzdelávania a špičkových vzdelávacích podujatí. Hlavným cieľom a oblasťou pôsobenia Nadácie Tatra banky z dlhodobého hľadiska je vzdelávanie: podpora kvality vzdelávacieho procesu na vysokých školách, podpora inštitúcií, ktoré sa venujú vzdelávaniu a zvyšovaniu jeho úrovne, ale aj podpora jednotlivcov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky.

Nadácia Slovenskej sporiteľne 

Jej cieľom je prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. Prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov chcú dosiahnuť kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy, športu, zdravia, sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia.

Nadácia EPH

Podpora verejnoprospešných aktivít považuje za investíciu do rozvoja inovatívnych riešení problémov, ktoré spoločnosť trápia. Ako zásadnejšie hodnoty vnímajú zachovávanie tradícií, prírodných a kultúrnych pamiatok, no zároveň reflektovať aj potreby a iniciatívu rozvoja regionálneho či komunitného. Svojimi aktivitami prejavujú solidaritu voči znevýhodneným skupinám a aktívne sa snažia riešiť ich situáciu. Činnosti Nadácie ďalej podporuje vzdelávanie, rozvoj vedy, športu či ochranu zdravia.

INSTITUT EKONOMICKÉHO VZDELÁVANÍ

Organizuje debaty a workshopy s odborníkmi pre širokú verejnosť. Ponúka kurzy ekonómie, finančnej a digitálnej gramotnosti, a ICT pre stredoškolských pedagógov. Podporuje Ekonomickú olympiádu na Slovensku a zároveň je organizátorom Ekonomickú olympiádu v Českej republike. 

Použi rozum

Vznikol v školskom roku 2017 /2018 ako príspevok redakcie TRENDU v boji proti neserióznym a dezinformačným zdrojom, ktorým na internete podlieha časť mladej generácie. TREND má záujem o mladých čitateľov a chce im ako protipól ponúknuť serióznu a kvalitnú žurnalistiku, v ktorej sú články postavené na overiteľných faktoch. Vďaka našim komerčným partnerom distribuujeme týždenník TREND po jednom výtlačku celých 12 mesiacov, do každej maturitnej triedy gymnázií a ďalších vybraných prihlásených stredných škôl.

Slovenská ekonomická spoločnosť

Je dobrovoľné vedecké a profesné združenie ekonómov, ktoré pracuje ako občianske združenie. Cieľom spoločnosti je prispievanie k rozvoju a popularizácii ekonomickej vedy podporou základného a aplikovaného výskumu. SES tiež podporuje skvalitňovanie ekonomického vzdelávania na Slovensku s osobitným dôrazom na výchovu mladých talentov.

 TREND - Týždenník o ekonomike a podnikaní

Aktuálne ekonomické spravodajstvo, komentáre, blogy. Všetko čo potrebujete pre orientáciu vo svete financií a biznisu.

CEVRO INSTITUT

Vysoká škola chce byť iná, mimoriadna. Pýši sa, že je školou súkromnou. Ponúka zaujímavé odbory, z ktorých mnohé inde nenájdete. Súčasťou vzdelania na CEVRO Institutu je akcent na slobodu, trh, vládu práva a kritické myslenie. Študentov učia tvoriť si vlastný názor a stáť si za nimi. Škola je orientovaná na osobnosti a má individuálny prístup k študentom. 

 Ekonomická univerzita v Bratislave

Poslaním je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v komplexe ekonomických a manažérskych študijných programov a vybraných študijných programov z oblasti humanitných a informatických vied, rozvíjanie poznania na základe slobodného tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky, informatických, humanitných a spoločenských vied, a tým aj prispievanie k rozvoju vedomostnej spoločnosti na Slovensku a v Európskom priestore.
Ú
častníci Ekonomickej olympiády s percenitilom nad 50, majú možnosť byť prijatí na štúdium bez prijímacích skúšok.

 

Podnikovo hospodárska fakulta v Košiciach

Hlavným poslaním Podnikovohospodárskej fakulty, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je poskytovaním vysokoškolského vzdelávania rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky, humanitných a spoločenských vied a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. 

Účastníci Ekonomickej olympiády s percenitilom nad 50, majú možnosť byť prijatí na štúdium bez prijímacích skúšok.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Poslaním fakulty je v súlade s dlhodobým zámerom univerzity rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti.

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Poslaním Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície vo výrobných, poradenských, vzdelávacích, neziskových, štátnych organizáciách a v organizáciách verejnej správy a samosprávy.

Ekonomická fakulta

Poslaním Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela je pripravovať
Erudovaných a Flexibilných ekonómov,
ktorí nájdu Uplatnenie aj na Medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať Budúcnosť.
Účastníci Ekonomickej olympiády nad 50 percentilom, majú možnosť byť prijatí na štúdium bez prijímacích skúšok.

 

Fakulta sociálnych vied

Poslaním fakulty sociálnych vied je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie v oblasti sociálnych vied zamerané na odborný, vedecký a praktický rozvoj vedomostí a schopností nielen študentov, ale aj zamestnancov v domácom i zahraničnom prostredí.  

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Zámerom FEM SPU v Nitre je zabezpečiť ďalší rozvoj fakulty, aby sa vyhovelo najvyšším normám pedagogického procesu, požiadavkám vedeckovýskumnej činnosti, ako aj praxe v súlade s Etickým kódexom SPU v Nitre. Cieľom fakulty je zabezpečiť kvalitnú výučbu na všetkých stupňoch štúdia, zabezpečiť kvalitu pedagógov, podporovať internacionalizáciu, nadväzovanie nových kontaktov doma i v zahraničí a participovať na domácich a zahraničných projektoch, podávať kvalitné vedecko-výskumné výkony, ktoré sa prejavia v pozitívnom hodnotení fakulty v akreditačných procesoch, nezávislých hodnoteniach ako aj v pozitívnom mediálnom obraze a vnímaní na Slovensku a v zahraničí.
Účastníci Ekonomickej olympiády s percenitilom nad 50, majú možnosť byť prijatí na štúdium bez prijímacích skúšok.

Ekonomická fakulta

Poslanie fakulty je rozvíjať poznanie a poskytovať vysoko kvalitné a profesionálne vzdelávanie v oblasti ekonomických vied. Prispievať k rozvoju spoločnosti a formovaniu regionálnej ekonomiky prostredníctvom poskytovania výskumných a konzultačných činností, ďalšieho vzdelávania a služieb pre miestnu a regionálnu komunitu.

Fakulta manažmentu

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove je v súčasnosti jedinou fakultou ekonomického typu na verejnej univerzite v prešovskom kraji. Poskytuje v prešovskom kraji jediné univerzitné vzdelanie nielen v oblasti manažmentu, environmentálneho manažmentu, ale aj v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva. Fakulta sa úspešne  a dynamicky rozvíja a má dnes jedinečné a nezastupiteľné miesto aj poslanie v štruktúre Prešovskej univerzity aj vo vzťahu k trhu práce, zvlášť k regionálnemu trhu práce.