Kolá súťaže

Kolá Ekonomickej olympiády

Ekonomická olympiáda je trojkolová súťaž a skladá sa zo školského kola, krajského kola a finále. Konkrétne termíny jednotlivých kôl platné pre aktuálny ročník súťaže nájdete v sekcii Harmonogram EO“.

Školské kolá 

Školské kolá prebiehajú na prihlásených školách a sú organizované poverenými koordinátormi EO – pedagógmi. Školské kolá sa konajú v priebehu jedného týždňa, školy samé rozhodnú, v ktorý konkrétny deň a v akom čase budú testovanie organizovať. Ponúkame tri spôsoby pre absolvovanie školského kola:

  • Škola umožní svojim študentov napísať test zaslaný koordinátorovi Ekonomickej olympiády na danej škole. Test má časový limit 40 minút a skladá sa z 25 uzavretých otázok (5 možností, vždy len jedna správna). Test môže byť písaný len v online forme. V prvom ročníku sme umožnili aj test v tlačenej podobe, kvôli nízkemu záujmu zo strany škôl sme túto možnosť zrušili. Vďaka automatickej oprave a nízkej organizačnej a administratívnej náročnosti online testu je možné otestovať niekoľko desiatok študentov v krátkom časovom intervale. Do krajského kola postupujú študenti podľa počtu získaných bodov. Z jednej školy môžu postúpiť maximálne ôsmi žiaci. 

  • Ak škola Ekonomickú olympiádu neorganizuje, študent sa môže do súťaže registrovať aj sám na tomto odkaze. Pokiaľ získa dostatočný počet bodov a zaradí sa tak do poradia medzi študentov s najlepšími výsledkami, postupuje do krajského kola súťaže. Organizátori si vyhradzujú právo podrobiť takto prihlásených študentov testovým úlohám.

 

 

Krajské kolá

Krajské kolo je organizované inštitútom INESS v spolupráci s univerzitami v jednotlivých krajoch. Pri výbere miesta je kladený  dôraz na dobrú dostupnosť pre študentov v danom kraji. Študenti sú testovaní na základe písomného testu, ktorý sa skladá z uzavretých a otvorených otázok.

 


Celoslovenské finále

Finále Ekonomickej olympiády prebieha formou písomnej a následnej ústnej skúšky. Miesto a termín konania budú upresnené v dostatočnom predstihu. Z 50 finalistov postupuje do užšieho výberu 10 najlepších, ktorí budú obhajovať svoje znalosti ústne pred odbornou porotou. Na základe hlasovania volia porotcovia víťazné poradie. Celé podujatie prebieha v príjemnej a uvoľnenej atmosfére, počas ktorého sa finalisti, ale aj sprevádzajúci pedagógovia či rodičia stretávajú s ekonómami, organizátormi Ekonomickej olympiády a partnermi projektu.

 

Medzinárodné kolo

V roku 2019 budeme v spolupráci s českými a maďarskými kolegami organizovať aj medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády. Informácie o medzinárodnom porovnaní budeme zverejňovať priebežne.