Ako vyzerá testovanie

Ako vyzerá testovanie Ekonomickej olympiády 

Spôsob testovania a náročnosť úloh sa líši v rámci jednotlivých kôl Ekonomickej olympiády.


Vzorový test školského kola 
nájdete tu.
Vzorový test krajského kola nájdete tu.


Školské kolá

Školské kolo je organizované konkrétnou strednou školou (školským koordinátorom Ekonomickej olympiády) so zdrojmi a podporou zo strany organizátorov EO.  Úlohou súťažiacich je samostatne vyriešiť zadané úlohy v stanovenom časovom limite (40 min). So znením úloh sa súťažiaci zoznamujú bezprostredne pred ich riešením. Utajenie súťažných otázok je nevyhnutnou podmienkou účasti v Ekonomickej olympiáde. Test je možné písať  len v online forme. V prípade, že má Vaša škola zásadný problém s online variantom testovania, napíšte nám na eo@iness.sk

Štruktúra testov v školskom kole

Z každej tematickej podkategórie nižšie (sú označené malým písmenom) bude v teste práve jedna otázka. Podkategórií je celkom 25, test v školskom kole sa teda skladá z 25 otázok. Väčšina otázok náročnosťou zodpovedá základom ekonómie, v časti štúdium nájdete odporúčanú literatúru k príprave na olympiádu. Kategória 5 (Aktuality, hospodárska politika, EÚ) testuje všeobecný rozhľad študentov a ich orientáciu v aktuálnom slovenskom i svetovom dianí a hospodárskej politike. Náročnosť a obsah súťažných otázok je v súlade so školskými osnovami.

Vyššie kolá súťaže (krajské kolo a finále) sú svojím obsahom i rozsahom oproti školskému kolu náročnejšie.


Tematické oblasti testov pre školské kolo Ekonomickej olympiády:

 1. Metodológia ekonómie, základné pojmy a dejiny ekonomického myslenia (3 otázky)
  a) metodológia a predmet ekonómie, základné pojmy
  b) dejiny ekonomického myslenia do marginalistickej revolúcie
  c) dejiny ekonomického myslenia od marginalistickej revolúcie (vrátane)
 1. Mikroekonómia (5 otázok)
  a) spotrebiteľ a dopyt
  b) firma, náklady, ponuka, trhová rovnováha, štátna cenová regulácia
  c) trhové formy, dokonalá a nedokonalá konkurencia, regulácia a protimonopolná politika
  d) trhy výrobných faktorov
  e) trhové zlyhanie, teória hier, teória verejnej voľby (public choice)
 1. Makroekonómia (5 otázok)
  a) HDP a jeho zložky, meranie
  b) ekonomický rast
  c) peniaze a menová politika, verejné rozpočty
  d) hospodársky cyklus, nezamestnanosť
  e) finančná ekonómia a finančná gramotnosť
 1. Medzinárodná ekonómia (3 otázky)
  a) medzinárodná deľba práce, komparatívne výhody
  b) makroekonómia
  c) zásahy štátu do voľného obchodu
 1. Aktuality, hospodárska politika, EÚ  (4 otázky)
  a) aktuálne dianie zo slovenskej ekonomiky
  b) aktuálne dianie z európskej a svetovej ekonomiky
  c) Európska únia
  d) praktická hospodárska politika
 1. Finančná gramotnosť
  a) úrok
  b) investovanie
  c) finančné produkty
  d) poisťovníctvo
  e) kúpna sila peňazí

 


Krajské kolá

Testovanie v krajských kolách prebieha písomnou formou v danom kraji (v prípade nižšej účasti v kraji susednom). Presné informácie o termíne a mieste konania krajského kola budú včas zverejnené na webe EO a zaslané emailom jednotlivým pedagógom.

Štruktúra testov v krajskom kole

Test sa skladá z troch otvorených a piatich uzavretých otázok. Obsah  testovaných oblastí z ekonómie a financií zodpovedá školskému kolu EO. Náročnosť testu je vyššia ako v školskom kole, odporúčame preto preštudovať literatúru v sekcii  Štúdium.

 

 

Celoslovenské finále

Finále sa koná v Bratislave (miesto a termín upresníme včas) a prebieha písomnou a ústnou formou. Po vyhodnotení písomnej časti postupuje 10 študentov s najvyšším počtom bodov k ústnej skúške, kde finalistov hodnotia nezávislí porotcovia. Finále sa nesie v slávnostnej a uvoľnenej atmosfére, finalisti majú možnosť osobného stretnutia s ekonómami, organizátormi a partnermi Ekonomickej olympiády. Všetko sa odohrá behom jedného dňa.

Štruktúra testovania vo finále

V písomnej aj ústnej časti je kladený dôraz na schopnosť študentov samostatne ekonomicky uvažovať a vyvodiť závery na základe znalosti ekonomických pojmov a princípov. Odporúčame študentom vopred preštudovať odporúčanú literatúru.

 

 

Medzinárodné finále 

V roku 2019 budeme organizovať aj prvé medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády. V ňom si budú môcť zmerať svoje ekonomické vedomosti rovesníci zo Slovenska, Česka a Maďarska. Viac informácií zverejníme čoskoro.