Ako vyzerá testovanie

Ako vyzerá testovanie Ekonomickej olympiády 

Spôsob testovania a náročnosť úloh sa líši v rámci jednotlivých kôl Ekonomickej olympiády.


Vzorový test školského kola nájdete tu. Správne odpovede k testu školského kola nájdete tu.

Vzorový test krajského kola nájdete tu.

Vzorový test z celoslovenského finále aj s kľúčom riešení nájdete tu.


Školské kolá

Školské kolo je organizované konkrétnou strednou školou (školským koordinátorom Ekonomickej olympiády) so zdrojmi a podporou zo strany organizátorov EO.  Úlohou súťažiacich je samostatne vyriešiť zadané úlohy v stanovenom časovom limite (40 min). So znením úloh sa súťažiaci zoznamujú bezprostredne pred ich riešením. Utajenie súťažných otázok je nevyhnutnou podmienkou účasti v Ekonomickej olympiáde. Test je možné písať  len v online forme. V prípade, že má Vaša škola zásadný problém s online variantom testovania, napíšte nám na eo@iness.sk

Štruktúra testov v školskom kole

Z každej tematickej podkategórie nižšie (sú označené malým písmenom) bude v teste práve jedna otázka. Podkategórií je celkom 25, test v školskom kole sa teda skladá z 25 otázok. Väčšina otázok náročnosťou zodpovedá základom ekonómie, v časti štúdium nájdete odporúčanú literatúru k príprave na olympiádu. Kategória 5 (Aktuality, hospodárska politika, EÚ) testuje všeobecný rozhľad študentov a ich orientáciu v aktuálnom slovenskom i svetovom dianí a hospodárskej politike. Náročnosť a obsah súťažných otázok je v súlade so školskými osnovami.

Vyššie kolá súťaže (krajské kolo a finále) sú svojím obsahom i rozsahom oproti školskému kolu náročnejšie.


Tematické oblasti testov pre školské kolo Ekonomickej olympiády:

 1. Metodológia ekonómie, základné pojmy a dejiny ekonomického myslenia 

(a) metodológia a predmet ekonómie, základné pojmy

(b) dejiny ekonomického myslenia do marginalistickej revolúcie 

(c) dejiny ekonomického myslenia od marginalistickej revolúcie (vrátane)

2. Mikroekonómia 

(a) spotrebiteľ, dopyt a riziko 

(b) firma, náklady, ponuka, trhová rovnováha, zásahy štátu do cien

(c) trhové formy, dokonalá a nedokonalá konkurencia, regulácia a protimonopolná politika

(d) trhy výrobných faktorov 

(e) trhové zlyhanie, teórie hier, teória verejnej voľby, behaviorálna ekonómia 

3. Makroekonómia

(a) HDP a jeho zložky, meranie 

(b) ekonomický rast 

(c) peniaze a menová politika, verejné rozpočty

(d) hospodársky cyklus, nezamestnanosť 

4. Medzinárodná ekonómia 

(a) medzinárodná deľba práce, absolútne a komparatívne výhody 

(b) makroekonómia otvorenej ekonomiky

(c) zásahy štátu do voľného obchodu 

5. Aktuality, hospodárska politika, EÚ

(a) aktuálne dianie zo slovenskej ekonomiky 

(b) aktuálne dianie z európskej a svetovej ekonomiky 

(c) EÚ

(d) praktická hospodárska politika 

6. Finančná ekonómia a finančná gramotnosť

(a) Jednoduché úročenie 

(b) Zložené úročenie 

(c) Investovanie 

(d) Finančné produkty

(e) Poisťovníctvo 

(f) Úroky, inflácia, kúpna sila peňazí 


Krajské kolá

Testovanie v krajských kolách prebieha písomnou formou v danom kraji (v prípade nižšej účasti v kraji susednom). Presné informácie o termíne a mieste konania krajského kola budú včas zverejnené na webe EO a zaslané emailom jednotlivým pedagógom.

Štruktúra testov v krajskom kole

Test sa skladá z troch otvorených a piatich uzavretých otázok. Obsah  testovaných oblastí z ekonómie a financií zodpovedá školskému kolu EO. Náročnosť testu je vyššia ako v školskom kole, odporúčame preto preštudovať literatúru v sekcii  Štúdium.

 

 

Celoslovenské finále

Finále sa koná v Bratislave (miesto a termín upresníme včas) a prebieha písomnou a ústnou formou. Po vyhodnotení písomnej časti postupuje 10 študentov s najvyšším počtom bodov k ústnej skúške, kde finalistov hodnotia nezávislí porotcovia. Finále sa nesie v slávnostnej a uvoľnenej atmosfére, finalisti majú možnosť osobného stretnutia s ekonómami, organizátormi a partnermi Ekonomickej olympiády. Všetko sa odohrá behom jedného dňa.

Štruktúra testovania vo finále

V písomnej aj ústnej časti je kladený dôraz na schopnosť študentov samostatne ekonomicky uvažovať a vyvodiť závery na základe znalosti ekonomických pojmov a princípov. Odporúčame študentom vopred preštudovať odporúčanú literatúru.

 

 

Medzinárodné finále 

Po ukončení finále sa bude konať aj medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády. V ňom si budú môcť zmerať svoje ekonomické vedomosti rovesníci zo Slovenska, Česka a Maďarska a ďalších krajín.