Informácie o spracovaní osobných údajov fyzických osôb

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecne nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „GDPR“) požaduje od prevádzkovateľov osobných údajov, aby chránili súkromie osôb, ktorých údaje spracúvajú (tzv. dotknuté osoby), aplikovali opatrenia na zaručenie bezpečnosti údajov a tiež  tieto osoby informovali o spracúvaní osobných údajov.

V tejto súvislosti je dôležité, aby ste venovali pozornosť tejto informácii o spracúvaní osobných údajov ďalej ako „Informácia“) a oboznámili sa s podmienkami spracúvania osobných údajov v súvislosti so zapojením sa do Ekonomickej olympiády.

Kto spracúva osobné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov je organizátor olympiády: INESS, Na Vŕšku 12, 811 01 Bratislava.  Kontaktnou osobou je: Monika Budzak.

Ako prevádzkovateľa kontaktovať?

– písomne na adrese: INESS, Na Vŕšku 12, 811 01 Bratislava.

– e-mailom: eo@iness.sk

 alebo telefonicky počas pracovných dní na čísle: +421 2 5441 0945

Na uvedených kontaktoch môžete požadovať podrobnosti o spracúvaní osobných údajov a uplatniť svoje práva vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov, vrátane práva na podanie námietky voči spracúvaniu založenom na oprávnenom záujme prevádzkovateľa a práva na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré môžete uplatniť kedykoľvek (avšak bez dopadu na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu).

Aké údaje sa spracúvajú?

V súvislosti so zapojením sa do olympiády sú potrebné/sa spracúvajú tieto osobné údaje:

 • identifikačné a kontaktné údaje študentov a koordinátorov: Meno a priezvisko, telefón, e-mail,
 • údaje o škole: študijný ročník, adresa školy, región (kraj),
 • vypracovanie zadaní olympiády a údaje s tým súvisiace,
 • prípadne ďalšie údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť (ako napríklad fotografie alebo videá).

Poskytnutie týchto údajov nie je zákonnou povinnosťou, avšak bez týchto údajov nie je možné zapojiť sa do olympiády.

Na akom základe sa osobné údaje spracúvajú?

Právny základ spracúvania:

Oprávnený záujem

Osobné údaje fyzických osôb – účastníkov olympiády a  koordinátorov sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súvislosti s organizáciou olympiády. v nasledujúcich prípadoch:

 • organizácia olympiády,
 • vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov,
 • komunikácia súvisiaca s organizáciou olympiády,
 • PR, propagačné a sponzorské aktivity vo vzťahu k partnerom prevádzkovateľa – organizátora olympiády.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Osobné údaje fyzických osôb – účastníkov olympiády a koordinátorov sú spracúvané na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ak sú používané

 • na činnosti súvisiace s priamym marketingom organizátora voči účastníkom olympiády alebo koordinátorom,
 • súvisia s vyhotovovaním videí a fotografií účastníkov/koordinátorov.

Súhlas môže byť dotknutou osobou kedykoľvek odvolaný. Súhlas sa vzťahuje len na osobu, ktorý súhlas podpísala alebo inak potvrdila/deklarovala, okrem prípadov zastúpenia zákonným zástupcom. Súhlas je vyhotovený a evidovaný v elektronickej podobe ako samostatný dokument.

Plnenie zákonnej povinnosti

Osobné údaje fyzických osôb – dodávateľov a/alebo partnerov prevádzkovateľa fyzických osôb a/alebo kontaktných osôb dodávateľov a klientov právnických osôb (napr. škôl) sú spracúvané pre potreby preukazovania voči Finančnej správe Slovenskej republiky, prípadne voči ďalším inštitúciám verejnej správy.

Všetky zmluvy sú pre účely spracovania účtovníctva a pre účely preukazovania voči inštitúciám verejnej správy (finančná správa Slovenskej republiky a.i.) uchovávané v elektronickej a listinnej podobe po dobu 10 rokov vrátane dokladov o platbách.

Plnenie zmluvy

Osobné údaje fyzických osôb, dodávateľov a/alebo partnerov prevádzkovateľa, môžu byť spracúvané na základe plnenia zmlúv, ak ide o fyzické osoby – dodávateľov. –

Automatizované individuálne rozhodovanie

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie v zmysle čl. 22 nariadenia GDPR.

Doba uschovávania osobných údajov

Osobné údaje účastníkov olympiády prevádzkovateľ spracúva najdlhšie po dobu 2 rokov. Osobné údaje koordinátorov prevádzkovateľ spracúva najdlhšie po dobu 5 rokov.

Práva dotknutých osôb

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na vyššie uvedené kontakty organizátora a domáhať sa svojich práv garantovaných GDPR:

Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo získať potvrdenie, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, máte právo na prístup k týmto údajom vrátane informácií o tom: na aký účel sú spracúvané, o postupe spracúvania, na ako dlho budú tieto údaje uložené a či sú údaje sprístupnené ďalším subjektom.

Právo na opravu: Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Tiež máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sa spracúvame na účely oprávnených záujmov (napríklad organizácia súťaže alebo marketing). V prípade vznesenia námietky obmedzíme spracúvanie, kým sa nepreveria oprávnené záujmy na spracúvanie, ktoré sú proporčné a prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami.

Právo na výmaz: Máte právo na to, aby boli vaše osobné údaje vymazané a neboli ďalej spracovávané, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

 • údaje už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
 • ak sú údaje spracovávané na základe vášho súhlasu, vy tento súhlas odvoláte a neexistuje žiadny ďalší právny základ pre spracúvanie,
 • ak znesiete námietku proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie;
 • ak vznesiete námietku voči spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu; alebo ak
 • údaje boli spracované nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania: Dočasne obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

 • popierate presnosť týchto údajov a spracúvanie je obmedzené na dobu potrebnú na overenie presnosti údajov;
 • spracúvanie je protiprávne; údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale vy požadujete pre obhajobu právnych nárokov;
 • ak ste vzniesli ste námietku proti spracúvaniu; tak spracúvanie bude obmedzené, pokiaľ neoveríme, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Po objasnení či náprave nepresností sa spracúvanie osobných údajov bude ďalej riadiť právnym základom a účelom spracovania.

Právo na prenos údajov: V prípadoch určených GDP máte právo získať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo odovzdať tieto údaje inému subjektu, a to ak sa spracúvanie vykonáva automatizovane a údaje sa spracúvajú na základe súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy.

Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. +421 2 3231 3220, e-mail statny.dozor@pdg.gov.sk.

Lehota na vybavenie žiadosti

Prevádzkovateľ je povinný vybaviť žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 30 dní od doručenia žiadosti.

Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ musí dotknutú osobu o takomto predĺžení informovať, a to do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, spolu s uvedením dôvodov pre tento odklad.

Kontakt pre uplatnenie práv dotknutých osobných údajov

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať:

– písomne ​​na adrese Na Vŕšku 12, 81101 Bratislava

– e-mailom: eo@iness.sk

 alebo telefonicky počas pracovných dní na čísle +421 2 5441 0945

S prípadnou sťažnosťou v oblasti spracovania a ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR.