Z Ekonomickej olympiády do reálneho sveta: Očami absolventov – Časť II

V snahe získať pohľad na Ekonomickú olympiádu a samotnú ekonómiu priamo z prvej ruky sme oslovili vybraných absolventov Ekonomickej olympiády. Pýtali sme sa ich na prínos Ekonomickej olympiády, ale aj na to, ako a či dokázali využiť získané znalosti z ekonómie vo svojom akademickom i profesionálnom živote. 

Veríme, že ich reálne skúsenosti a odporúčania môžu byť cenným zdrojom inšpirácie pre tých, ktorí sa o túto oblasť zaujímajú.

 

Absolventom sme položili nasledujúce otázky:

  1. Od Vášho pôsobenia v Ekonomickej olympiáde uplynulo/i už xy rokov. Kde a čo aktuálne študujete (príp. ste študovali)?
  2. Mali ste okrem akademickej činnosti aj nejaké mimoškolské aktivity, ktoré Vám pomáhali s rozvojom a rozširovali spektrum Vašich vedomostí/schopností?
  3. Pracujete momentálne niekde, kde využívate ekonomické vedomosti?
  4. Posunula Vás Ekonomická olympiáda nejakým spôsobom vpred?
  5. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí práve zvažujú zapojenie sa do Ekonomickej olympiády?
  6. Keď sa pozeráte spätne na obdobie, keď ste sa prvotne začali zaujímať o ekonomické dianie a vzdelávať sa v ekonomických otázkach, je niečo konkrétne, čomu pripisujete obzvlášť veľkú dôležitosť vo vzdelávacom procese? (knihy, dôraz na skúsenosti z praxe, otvorené diskusie s ľuďmi pôsobiacimi v ekonomickej sfére, atď…) Čo dokáže podľa Vás študenta/mladú osobu skutočne vedomostne posunúť?
  7. Aké sféry či schopnosti by ste odporúčali rozvíjať niekomu, kto sa plánuje stať ekonómom alebo osobou s dobrým chápaním ekonomických problémov?

V sérii nasledujúcich článkov „Očami absolventov“ s vami budeme zdieľať ich vybrané odpovede.

Časť 2. Ekonomická olympiáda očami Marca Majerčáka

Ekonómia sa stala neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných životov. Mladí ľudia si v poslednej dekáde začínajú túto realitu intenzívne uvedomovať a o ekonomické témy prejavujú čoraz väčší záujem. Porozumenie základných ekonomických princípov je pre nich kľúčom k lepšiemu pochopeniu ekonomického diania v spoločnosti. Tieto znalosti im taktiež umožňujú efektívne riadiť svoje osobné financie, plánovať investície či porozumieť hospodárskej politike ich krajiny. Okrem praktických výhod má štúdium ekonómie aj ďalší prínos. Podporuje rozvoj kritického myslenia, analytických a logických schopností, a tieto zručnosti sú užitočné nielen v oblasti ekonómie, ale aj vo viacerých aspektoch života a kariéry.

Odpovede Marca Majerčáka, finalistu Ekonomickej olympiády na Slovensku:

1) Od tvojho pôsobenia v Ekonomickej olympiáde uplynulo/i už xy rokov. Kde a čo aktuálne študuješ ?

Študujem Aplikovanú ekonómiu na EUBA.

2) Mal si okrem akademickej činnosti aj nejaké mimoškolské aktivity, ktoré ti pomáhali s rozvojom a rozširovali spektrum tvojich vedomostí/schopností?

Počas štúdia som pracoval ako stážista na úrade vlády – Agentúra VAIA –  na MF SR na Útvare hodnoty za peniaze a aj v OECD v Paríži.

3) Pracuješ momentálne niekde, kde využívaš ekonomické vedomosti?

Áno, momentálne už som na TPP na ÚHP.

4) Posunula ťa Ekonomická olympiáda nejakým spôsobom vpred?

Áno, podporilo ma to ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti.

5) Čo by si odkázal ľuďom, ktorí práve zvažujú zapojenie sa do Ekonomickej olympiády?

Určite mi účasť na tejto olympiáde pomohla vo viacerých výberových konaniach na rôzne pozície. Práve mimoškolské vzdelávacie aktivity pomáhajú pri hľadaní zaujímavých foriem stáži počas štúdia.

6) Keď sa pozeráš spätne na obdobie, keď si sa prvotne začal zaujímať o ekonomické dianie a vzdelávať sa v ekonomických otázkach, je niečo konkrétne, čomu pripisuješ obzvlášť veľkú dôležitosť vo vzdelávacom procese? (knihy, dôraz na skúsenosti z praxe, otvorené diskusie s ľuďmi pôsobiacimi v ekonomickej sfére, atď…) Čo dokáže podľa teba študenta/mladú osobu skutočne vedomostne posunúť?

Za mňa to boli určite knihy. Dnes už ale asi sú to aj viac videá a podcasty.

7) Aké sféry či schopnosti by si  odporúčal rozvíjať niekomu, kto sa plánuje stať ekonómom alebo osobou s dobrým chápaním ekonomických problémov?

Pravdepodobne by som odporučil sa zamerať na matematiku a prácu s dátami. Žiakovi strednej školy asi primárne by som odporučil matematiku a sekundárne geografiu, dejepis a samozrejme ekonómiu.