11. Poisťovníctvo

11. Poistenie

V živote človeka môžu nastať rôzne neočakávané udalosti. Nehoda na ceste, úraz pri futbale, či vytopený byt. Nikto nemá rád takéto škody či straty. Aby sme sa zo strachu o naše zdravie či majetok nevyhýbali činnostiam, ktoré robíme radi (napr. športovanie, cestovanie) existujú spôsoby, ako ako eliminovať riziko straty alebo škody.

 

Riziká existujú vždy a pri každej činnosti, nie je možné sa im úplne vyhnúť. Niektoré druhy rizík však vieme znižovať. Pri rôznych zdravotných rizikách je možné vybranou stravou či športom zabrániť ochoreniam, rovnako môže pomôcť aj pravidelná návšteva lekára, ktorý včas odhalí zdravotný problém. Pri športovaní je lepšie odhadnúť svoje schopnosti a nosiť napríklad ochranné prilby alebo chrániče, ktoré môžu zabrániť vážnym úrazom. Poškodeniu alebo krádeži majetku je možné zabrániť správnym používaním, skladovaním, či bezpečnostnými systémami. Existuje však aj ďalší spôsob, ako zmierniť náklady, ktoré môžu so sebou priniesť všetky vyššie popísané riziká, a tým je poistenie. Poistenie nezabráni vzniku straty, ale pomôže ju lepšie znášať alebo dokonca aj úplne kompenzovať.

Čo je poistenie?

Zjednodušene ho môžeme definovať ako prenos časti rizika na poisťovňu, (resp. poisťovateľa), spravidla za vopred dohodnutú cenu a podmienok. V prípade škodovej udalosti (poistnej udalosti) sa poisťovňa zaväzuje odškodniť poisteného za vopred stanovených podmienok a vyplatiť mu poistné plnenie. Ak si napríklad uzavrieme havarijné poistenie na auto, tak poisťovni platíme poistné a v prípade, že nastane nehoda, ktorá spĺňa podmienky dohodnuté v poistnej zmluve, poisťovňa nám škodu alebo jej časť preplatí.

Poistenie je v podstate vytváranie rizikového spoločenstva poistených, ktorí sú ohrození rovnakým rizikom, a ktorí platením poistného vytvárajú finančnú rezervu poistiteľa, z ktorej sa kryjú poistné potreby členov rizikového spoločenstva. Poistné plnenie sa však neposkytne všetkým členom, ale iba tým, u ktorých  nastane poistná udalosť. Finančné dôsledky udalosti, ktorá by inak mala na jedného poistníka zničujúci dosah, sa teda rozložia na väčšiu skupinu poistníkov.

Pozrite si video o podstate a výhodách poistenia: 

Vysvetlime si niekoľko základných pojmov:

Poistník je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné za poistnú ochranu a má práva stanovené v poistnej zmluve.

Poistený je osoba, ktorej vzniká nárok na poistné plnenie. Ak napr. manžel uzavrie poistnú zmluvu, v ktorej je poistený on aj jeho manželka, môžeme manžela označiť ako poistníka a manželku ako poistenú.

Poistné je cena (platba) za poskytovanú poistnú ochranu. Výšku poistného ovplyvňuje mnoho faktorov, v životnom poistení napr. vek poisteného alebo jeho zdravotný stav, v neživotnom poistení pri poistení nehnuteľnosti napr. hodnota domu alebo lokalita, v ktorej je postavený.

Poistné plnenie je peňažná suma, ktorú poskytne poisťovateľ (poisťovňa) pri vzniku poistnej (škodovej) udalosti na základe poistnej zmluvy. Poisťovateľ je povinný zaplatiť ho poistenému za poistnú udalosť, ktorá spĺňa podmienky dohodnuté vopred v poistnej zmluve.

 

 

Aký je rozdiel medzi verejným a komerčným poistením?

Na Slovensku sa pojmom „poistenie“ označujú dva systémy, ktoré sa však od seba významne odlišujú:

  1. Verejné poistenie – založené na zákone, ktorý stanovuje výšku poistného (odvodu) bez zohľadňovania individuálneho rizika poisteného. Neberie do úvahy náhodilosť (poistení môžu vstupovať do poistenia aj napr. v čase choroby). Poistné plnenie má povahu dávky a takéto poistenia majú viac charakter sociálneho zabezpečenia ako poistenia.
  2. Súkromné (komerčné) poistenie – založené na poistnej zmluve, kde poistené riziko musí byť náhodné a rizikovosť poisteného sa oceňuje individuálne. Výška poistného aj poistného plnenia je dohodnutá v poistnej zmluve.

 

Verejné poistenie zastrešuje štát. Na rozdiel od komerčného poistenia je povinné. Verejné poistenie delíme na zdravotné a sociálne. Platí ho automaticky každý zamestnanec.

Zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie platíme cez zdravotné odvody štátu. Odvodmi sa zaťažuje iba práca – čiže časť hodnoty, ktorú odpracuje zamestnanec alebo živnostník, odvádza štátu. Poistenie sa uhrádza cez zdravotné odvody – tie smerujú do jednej z troch zdravotných poisťovní, ktoré dnes fungujú na Slovensku. Zdravotné poisťovne ročne vyberú cca 5 miliárd eur, ktoré sa použijú na zaplatenie liekov, lôžkovej, kúpeľnej a ambulantnej starostlivosti, čiže aj na mzdy lekárov či sestier. Poistenec neuzatvára s poisťovňou zmluvu, ale podáva si povinne prihlášku do jednej z troch poisťovní. Výber poisťovne nemá vplyv na to, koľko musí platiť. 

Zdravotné poistenie má tzv. solidárny prvok. To znamená, že svojím poistným prispievajú jednotlivci aj osobám, ktoré nezarábajú, napr. študentom, dôchodcom, mamičkám na materskej, ľuďom v hmotnej núdzi atď.

Sociálne poistenie

Opäť ide o súčasť verejného poistenia, ktorá je prevažne povinná. Sociálne poistenie je špecifické v tom, že viaceré udalosti, pri ktorých nastáva plnenie, nie sú náhodnými udalosťami. Napríklad odchod do dôchodku viete predvídať, materstvo je obyčajne tiež poistencom plánovaná udalosť. V týchto prípadoch je trefnejšie povedať, že ide o sociálnu podporu (zabezpečenie). 

Sociálne poistenie zahŕňa nasledujúce druhy poistení: 

a) nemocenské poistenie – slúži ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Vyplácajú sa z neho nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávacia dávka;

b) dôchodkové poistenie – ktoré sa delí na starobné poistenie (na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia – starobný a predčasný starobný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok) a invalidné poistenie (pre prípad, že osoba nie je kvôli zdravotnému stavu schopná vykonávať zárobkovú činnosť a pre prípad úmrtia – invalidný, vdovský / vdovecký či sirotský dôchodok);

c) úrazové poistenie – pre prípad, že nastane pracovný úraz, služobný úraz alebo choroba z povolania, ktoré poškodia zdravie alebo spôsobia úmrtie. Vypláca sa z neho napr. úrazový príplatok, odškodnenie, rehabilitačná dávka, náhrada nákladov spojených s liečením, pohrebom a pod.;

d) garančné poistenie – pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca. Vypláca sa z neho dávka garančného poistenia;

e) poistenie v nezamestnanosti – pre prípad straty príjmu zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v nezamestnanosti. Z tohto systému sa vyplácajú dávky v nezamestnanosti.

Sociálny systém štátu je značne premenlivý – podlieha častým úpravám a raz za čas aj podstatným zmenám. Keďže je to jeden zo základných nástrojov vládnej politiky, je nevyhnutné pravidelne sledovať všetky jeho podstatné zmeny.

Komerčné poistenie 

Komerčné poistenie sa delí na životné a neživotné poistenie. Funguje prevažne na dobrovoľnej báze (výnimkou môže byť povinné zmluvné poistenie vozidiel), kde poistník uzatvára poistnú zmluvu s poisťovateľom.

Životné poistenie je poistením osôb a poisťovňa prostredníctvom neho preberá riziká svojho klienta, ktoré sa nazývajú biometrické. Biometrickými rizikami sú riziko dožitia a riziko smrti. Riziko dožitia spočíva v pravdepodobnosti, že sa poistená osoba dožije konkrétneho dátumu, špecifikovaného v zmluve. Poistenie pre prípad dožitia je teda poistením pri ktorom je poistnou udalosťou dožitie sa dohodnutého veku poisteným. Riziko smrti spočíva naopak v pravdepodobnosti, že poistený zomrie v časovom období, ktoré bolo v zmluve definované (buď do určitého dátumu, alebo kedykoľvek – t. j. na celý zvyšok života). Poistenie pre prípad smrti je teda poistením, pri ktorom je poistnou udalosťou smrť poisteného.

Medzi základné produkty životného poistenia ponúkané na Slovensku patria:
  1. Rizikové životné poistenie – ide sa o poistenie pre prípad smrti. Jediným poistným rizikom je úmrtie poisteného, ku ktorému môžu byť pripojené aj pripoistenia (napr. invalidity alebo kritických chorôb).
  2. Kapitálové životné poistenie (KŽP) – na jednej strane spája klasické poistné krytie – riziko smrti a dožitia, a na druhej strane poskytuje možnosť vytvárať si postupne finančnú rezervu. Tento produkt (spolu s investičným životným poistením) spája poistenie s investovaním. KŽP vždy obsahuje istú garanciu zo strany poisťovne – t. j. investovanie prostriedkov v rámci sporenia, ktoré vykonáva poisťovňa na svoje riziko.
  3. Investičné životné poistenie (IŽP) – rovnako ako KŽP spája poistné krytie s investovaním. Zásadný rozdiel medzi KŽP a IŽP spočíva v spôsobe investovania – kým v prípade KŽP časť určenú na investovanie investuje poisťovňa podľa vlastného uváženia, bez zásahov klienta a na svoje vlastné riziko, v rámci IŽP je táto časť poistného investovaná síce prostredníctvom poisťovne, ale rozhodnutie a výber konkrétnej investičnej možnosti prináleží priamo klientovi, ktorý však znáša aj investičné riziko s tým spojené. V prípade IŽP teda nie je prítomná garancia poisťovne (ako je to v prípade KŽP) a výška nasporenej sumy, ktorú pri ukončení zmluvy klient dostane vyplatenú, závisí od aktuálnej hodnoty investícií, ktoré si klient vybral.

Na rozdiel od neživotného poistenia, v prípade životného poistenia môže byť poisteným výlučne fyzická osoba – nikdy nie firma, vec, predmet a pod. Niekedy sa mylne medzi životné poistenie zaraďujú aj dve ďalšie riziká viazané výlučne na fyzické osoby – úraz a choroba. Tie však oficiálne patria medzi neživotné poistenia, aj keď všetky štyri uvedené riziká (t. j. dožitie, smrť, choroba a úraz) sa zvyknú súhrnne nazývať aj poistenie osôb (podľa Občianskeho zákonníka). Do samotného životného poistenia však patrí iba dožitie a smrť.

Neživotné poistenie

Neživotné poistenie kryje širokú škálu rizík neživotného charakteru, ktoré nespadajú pod životné poistenie a ohrozujú majetok poisteného. Prevažne ide o poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škody. Patrí sem aj vyššie spomínané poistenie úrazu a choroby.

Poistenie majetku slúži na znižovanie rizík, akými sú napr. požiar, výbuch, povodeň, krupobitie, úder blesku, krádež a pod. Časté a známe druhy poistenia sú napr. poistenie nehnuteľnosti – podľa názvu chráni nehnuteľné časti stavby, ako sú múry domu, strecha, podlahy, strop, okná, dvere atď. Poistenie domácnosti naopak chráni hnuteľný majetok – nábytok, domáce spotrebiče, šaty – laicky povedané všetko to, čo by vypadlo, keby ste budovu obrátili naruby. Havarijné poistenie vozidla slúži najmä k náhrade škôd na poistenom aute – na krytie škôd, ktoré vznikli pri havárii, živelnej pohrome, krádeži, vandalizme a pod.

Poistenie zodpovednosti za škody slúži na krytie tých škôd, ktoré poistený spôsobil tretím osobám. Typickým príkladom je povinné zmluvné poistenie. Ak spôsobíte nehodu a škodu na aute pána Kováča, vaše povinné zmluvné poistenie slúži len na úhradu škôd pre pána Kováča. Ako názov napovedá, povinné zmluvné poistenie je povinné a musí ho mať uzatvorené každé prihlásené vozidlo. Ak by ste chceli kryť škody aj na svojom aute, je nutné uzavrieť havarijné poistenie.

Poistenie je dôležitou súčasťou moderného života. Bez poistenia by nemohli správne fungovať mnohé oblasti dnešnej spoločnosti a ekonomiky. Poisťovací priemysel poskytuje krytie širokého spektra rizík, čo uľahčuje každodenný život jednotlivcom i firmám v podnikaní, inováciách a rozvoji.

Táto kapitola vznikla v spolupráci so Slovenskou asociáciou poisťovní, ktorá je oficiálnym partnerom Ekonomickej olympiády.

OTESTUJTE SA!

Krátky test k danej kapitole nájdete tu.