Kolá súťaže

Ekonomická olympiáda je trojkolová súťaž a skladá sa zo školského kola, krajského kola a finále.

Školské kolá

Školské kolá prebiehajú na konkrétnych školách a sú organizované poverenými pedagógmi (koordinátormi EO). Školské kolá sú organizované v priebehu jedného týždňa, jednotlivé školy samé rozhodnú v ktorý konkrétny deň a v akom čase budú testovanie organizovať.  Ponúkame tri spôsoby pre absolvovanie školského kola:

(a) Škola nechá svojich študentov napísať test zaslaný koordinátorom Ekonomickej olympiády na danej škole. Test má časový limit 40 minút a skladá sa z 20 uzavretých otázok. Test môže byť písaný v online forme (odporúča sa vďaka automatickej oprave, ihneď po napísaní testu a nízkej organizačnej a administratívnej náročnosti), či v tlačenej podobe (testy študentov je nutné opraviť a zaslať na adresu inštitútu pre účely archivácie).

Do krajského kola postupuje jeden študent s najvyšším počtom bodov v rámci svojej školy. Ďalej postupuje až päť ďalších študentov, ktorí získali najvyšší počet bodov v rámci daného kraja.

(b) Škola vyberie iba jedného študenta, ktorý bude v krajskom kole reprezentovať svoju školu.

(c) Ak škola Ekonomickú olympiádu neorganizuje, študent sa môže do súťaže registrovať aj sám na tomto odkaze a zúčastňuje sa rovno krajského kola EO. Organizátori si vyhradzujú právo podrobiť takto prihlásených študentov testovým úlohám.

Krajské kolá

Krajské kolo je organizované Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz (INESS) v spolupráci s univerzitami v jednotlivých krajoch. Pri výbere miesta je kladený  dôraz na dobrú dostupnosť pre študentov v danom kraji. Študenti sú testovaní na základe písomného testu, ktorý sa skladá z uzavretých a otvorených otázok.

Celoslovenské finále

Finále Ekonomickej olympiády prebieha v Bratislave formou písomnej a následne aj ústnej skúšky. Miesto a termín konania budú upresnené v dostatočnom predstihu. Z 40 finalistov postupuje do užšieho výberu 10 najlepších, ktorí budú obhajovať svoje znalosti ústne pred odbornou porotou. Na základe hlasovania volia porotcovia víťazné poradie. Po vyhlásení výsledkov nasleduje slávnostný večer s občerstvením, počas ktorého sa finalisti stretávajú s ekonómami, organizátormi Ekonomickej olympiády a partnermi projektu.