Ako vyzerá testovanie

Spôsob testovania a náročnosť úloh sa líši v rámci jednotlivých kôl Ekonomickej olympiády.

Školské kolá

Školské kolo je organizované konkrétnou strednou školou (školským koordinátorom Ekonomickej olympiády) so zdrojmi a podporou zo strany organizátorov EO.  Úlohou súťažiacich je samostatne vyriešiť zadané úlohy v stanovenom časovom limite (40 min). So znením úloh sa súťažiaci zoznamujú bezprostredne pred ich riešením. Utajenie súťažných otázok je nevyhnutnou podmienkou účasti v Ekonomickej olympiáde. Test je možné písať online (odporúčaná forma), alebo v tlačenej forme (opravuje a vyhodnocuje učiteľ, následne je potrebné zaslať všetky testy INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz ).

Štruktúra testov v školskom kole

Z každej tematickej podkategórie nižšie (sú označené malým písmenom) bude v teste práve jedna otázka. Podkategórií je celkom 20, test v školskom kole sa teda skladá z 20 otázok. Väčšina otázok náročnosťou zodpovedá základom ekonómie, v časti štúdium bude postupne pribúdať odporúčaná literatúra. Kategória 5 (aktuality, hospodárska politika, EÚ) testuje všeobecný rozhľad študentov a ich orientáciu v aktuálnom slovenskom i svetovom dianí a hospodárskej politike. Náročnosť a obsah súťažných otázok je v súlade so školskými osnovami.

Vyššie kolá súťaže (krajské kolo a finále) sú svojím obsahom i rozsahom oproti školskému kolu náročnejšie.

 

Tematické oblasti testov pre školské kolo Ekonomickej olympiády

1. Metodológia ekonómie, základné pojmy a dejiny ekonomického myslenia (3 otázky)

a) metodológia a predmet ekonómie, základné pojmy

b) dejiny ekonomického myslenia do marginalistickej revolúcie

c) dejiny ekonomického myslenia od marginalistickej revolúcie (vrátane)

 

2. Mikroekonómia (5 otázok)

a) spotrebiteľ a dopyt

b) firma, náklady, ponuka, trhová rovnováha, štátna cenová regulácia

c) trhové formy, dokonalá a nedokonalá konkurencia, regulácia a protimonopolná politika

d) trhy výrobných faktorov

e) trhové zlyhanie, teória hier, teória verejnej voľby (public choice)

 

3. Makroekonómia (5 otázok)

a) HDP a jeho zložky, meranie

b) ekonomický rast

c) peniaze a menová politika, verejné rozpočty

d) hospodársky cyklus, nezamestnanosť

e) finančná ekonómia a finančná gramotnosť

 

4. Medzinárodná ekonómia (3 otázky)

a) medzinárodná deľba práce, komparatívne výhody

b) makroekonómia

c) zásahy štátu do voľného obchodu

 

5. Aktuality, hospodárska politika, EÚ  (4 otázky)

a) aktuálne dianie zo slovenskej ekonomiky

b) aktuálne dianie z európskej a svetovej ekonomiky

c) Európska únia

d) praktická hospodárska politika

 

Krajské kolá

Testovanie v krajských kolách prebieha písomnou formou v danom kraji (v prípade nižšej účasti v kraji susednom). Presné informácie o termíne a mieste konania krajského kola budú zaslané včas emailom.

Štruktúra testov v krajskom kole

Test sa skladá z otvorených i uzavretých otázok. Obsah testu a testovaných oblastí z ekonómie a financií zodpovedá školskému kolu EO. Náročnosť testu je vyššia ako v školskom kole, odporúčame preto preštudovať literatúru v sekcii „Štúdium“.

Finále

Finále sa koná v Bratislave (miesto a termín upresníme včas) a prebieha písomnou a ústnou formou. Po vyhodnotení písomnej časti postupuje 10 študentov s najvyšším počtom bodov k ústnej skúške, kde finalistov hodnotia nezávislí porotcovia. Po vyhlásení výsledkov Ekonomickej olympiády nasleduje slávnostný večer, kde majú finalisti možnosť osobného stretnutia s ekonómami, organizátormi a partnermi Ekonomickej olympiády. Všetko sa odohrá behom jedného popoludnia a večera.

Štruktúra testovania vo finále

V písomnej aj ústnej časti je kladený dôraz na schopnosť študentov samostatne ekonomicky uvažovať a vyvodiť závery na základe znalosti ekonomických pojmov a princípov. Odporúčame študentom vopred preštudovať odporúčanú literatúru.